Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Zaanstad
Telefoonnummer (facultatief): 075-6175865
RSIN/Fiscaal nummerwww.freeclipsxxx.net: 809584554
Website adres: www.kvdnzaanstad.nl
E-mail: info@kvdnzaanstad.nl
Adres: 

Rekeningnr:

Zuideinde 22 

NL32INGB0003877019

Postcode: 1541 CD
Plaats: Koog aan de Zaan
Postadres: Zuideinde 22
Postcode: 1541 CD
Plaats: Koog aan de Zaan

De Kerk van de Nazarener Zaanstad is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. In het handboek (kerkorde) van de Kerk van de Nazarener staat met betrekking tot de plaatselijke kerken het volgende: Plaatselijke kerken kunnen worden georganiseerd door de districtssuperintendent of door de verantwoordelijke algemene superintendent of door een oudste die door een van hen gemachtigd is. Het ledenbestand van een plaatselijke kerk zal bestaan uit allen die als kerk georganiseerd zijn door hen die daartoe gemachtigd zijn, en allen die in het openbaar als lid zijn aangenomen door de daartoe gerechtigde personen, nadat ze getuigd hebben van hun ervaring van verlossing, hun geloof in onze leerstellingen en hun bereidheid om zich te onderwerpen aan ons bestuurssysteem

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Kerk van de Nazarener bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

De Kerk van de Nazarener heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Kerk van de Nazarener Zaanstad te Koog aan de Zaan.

Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de predikant en door diegenen die daartoe op de jaarvergadering van de plaatselijke kerk zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden.

Doelstelling en visie

De Kerk van de Nazarener in Nederland is deel van een wereldwijde gemeenschap van kerken met dezelfde naam, belijdenis en organisatie, en ziet zichzelf als een onderdeel van de ene algemene kerk van Jezus Christus.

De Kerk van de Nazarener…

 • Bestaat uit allen die zich vrijwillig hebben verenigd volgens de belijdenis en organisatie van deze kerk.
 • Verkondigt dat God mensen door geloof in Jezus Christus nieuw leven schenkt.
 • Brengt hoop aan mensen in nood door allerlei vormen van hulpverlening.
 • Sticht nieuwe kerkelijke gemeenschappen om op vele plaatsen het goede nieuws te verkondigen en hoop te bieden.

Beleidsplan.

Landelijk beleid

De landelijke organisatie heeft tot doel een netwerk van zorgzame geloofsgemeenschappen op te bouwen met een boodschap dat God mensen verandert. Dit gebeurt door…

 • Het opleiden en begeleiden van voorgangers en kerkelijke werkers.
 • Het begeleiden van plaatselijke gemeentes om, overeenkomstig de kerkelijke belijdenis en organisatie, goed te functioneren.
 • Het aanmoedigen van het lezen en bestuderen van de bijbel en het persoonlijk gebed.
 • Het helpen in huisvesting door huur, of aankoop en beheer van gebouwen.
 • Het bevorderen van de onderlinge verbondenheid en de gezamenlijke missie van de gemeentes door publicaties en andere vormen van communicatie.
 • Het organiseren van landelijke activiteiten gericht op de geloofsoverdracht aan kinderen en jongeren en hen toe te rusten tot het opnemen van verantwoordelijkheid en leiderschap.
 • Het samenwerken met andere kerkgenootschappen en organisaties ten behoeve van het gezamenlijke Christelijke getuigenis in de samenleving en tot wederzijdse steun.
 • Het faciliteren van gesprek en reflectie over de boodschap van de kerk, eigentijdse vormen van kerk-zijn en het handelen van de kerk.
 • Het stimuleren van gemeentes in het omzien naar de medemens binnen en buiten de kerk, om mensen in nood te helpen en kerkelijk werk en humanitaire initiatieven in de eigen omgeving en in andere landen te ondersteunen.

Plaatselijk beleid

Het beleid van de Kerk van de Nazarener Zaanstad is gebaseerd op onderstaande visie en motto

Visie statement

Wij, de Kerk van de Nazarener Zaanstad, zijn een gemeenschap van drie generaties, opgedeeld in netwerkgroepen, die het zichtbare getuigenis van Jezus Christus zijn door zorg voor elkaar en anderen en die door gezamenlijke bijeenkomsten het christelijk geloof op eigentijdse wijze wil uitdragen.

Visie motto

Samen getuigen van Jezus Christus

Wij, de Kerk van de Nazarener Zaanstad, zijn een gemeente die bestaat uit netwerkgroepen van mensen, die bij elkaar in de buurt wonen en door de week “gemeente-aan-huis” zijn door onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar. Door de netwerkgroepen zijn we aanwezig en zichtbaar in de Zaanstreek en getuigen wij van ons geloof in Jezus Christus. Wij hopen dat dit uitwerking heeft op de mensen rondom ons, zodat zij nieuwsgierig worden naar wie we zijn, wat we geloven en hoe we met elkaar omgaan.

We zijn een gastvrije gemeente die op zondagmorgen samenkomt om als drie-generatie-gemeente in een eigentijdse viering te getuigen van ons geloof in Jezus Christus.

Om de gemeenteleden te helpen groeien in hun geloof en praktisch christen-zijn, wordt een breed en gevarieerd aanbod aan onderwijs aangeboden. Daarnaast zijn er aanvullende bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen binnen en buiten de kerk, die ook een getuigend karakter kunnen hebben.

Beloningsbeleid.

Leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De predikant is lid van de kerkenraad maar krijgt hiervoor geen specifieke beloning.

Verslag Activiteiten.

Activiteiten 2018 Kerk van de Nazarener Zaanstad

Zondagmorgen diensten
De zondagmorgen diensten zijn het centrale moment waar de gehele gemeente bijeenkomt. Wij streven ernaar recht te doen aan de verscheidenheid in leeftijd, maar ook aan de verscheidenheid van het Bijbelse getuigenis, en om op een eigentijdse manier te communiceren via muziek, zang, audiovisuele middelen en gesproken woord.

Eindverantwoordelijk voor de diensten zijn de voorgangers en in de realisatie is nauw samengewerkt met de diensten commissie. Alle diensten werden kort geëvalueerd en er werd gekeken waar verbeteringen nodig waren.

We verheugen ons in een stijging van de bezoekersaantallen op zondagmorgen en een enorme toename van het aantal kinderen. Ook het aantal kijkers via de stream groeit. Gemiddeld zijn elke zondagmorgen tussen de 25 en 30 computers verbonden, plus de mensen die in de week de dienst terugkijken. Uit reacties weten we dat ook mensen van buiten onze gemeente en buiten de Zaanstreek onze diensten volgen.

Netwerkgroepen
De hele gemeente is geografisch in vier groepen opgedeeld variërend van ongeveer 50 tot 100 personen. Elke groep ontwikkelt zich op zijn eigen wijze afhankelijk van de samenstelling. Elke netwerkgroep is één of meerdere keren samengekomen voor ontmoeting om op die wijze de kennismaking en betrokkenheid te bevorderen. Elk netwerk heeft zijn eigen nieuwsbrief.

Onderwijs
Het onderwijs wordt verzorgd door de Raad Christelijk Leven (RCL). In het afgelopen jaar zijn verschillende onderwijsavonden aangeboden om gemeenteleden naast de prediking aan te sporen zich te verdiepen en te groeien in zijn of haar geloof en relatie met Christus!

De RCL organiseert ook Alpha Cursussen via de landelijke stichting Alpha Nederland. Voor de kinderen wordt tijdens de kerkdienst op zondag apart geloofs- en bijbelonderwijs aangeboden en aan tieners en jongvolwassenen wordt in leeftijdsgebonden groepen studie en gespreksthema’s aangereikt op vrijdagavond.

Missionaire gemeente
In september 2018 is het”groene pand”weer  geopend. We konden het een nieuwe bestemming geven met een nieuwe naam, Halte 20. Halte 20 is een buurt koffiehuis waar actviteiten voor de omliggende wijken worden georganiseerd. Halte 20 wordt door vrijwilligers uit de kerk gerund. We verheugen ons dat mensen Halte 20 al weten te vinden. Sinds januari 2019 wordt er een tweewekelijks spreekuur gehouden voor juridische en financiele vragen.

De jovo’s hebben zich ook het afgelopen jaar weer ingezet voor de voedselbank. Daarnaast zijn er mensen vanuit onze gemeente uitgezonden naar andere delen van de wereld om daar het goede nieuws te brengen..

Verder is er de kleine groep vrijwilligers die meehelpt in de gevangenis. Ook de inkomsten voor zendingsdoeleinden stemmen ons tot grote dankbaarheid.

Ook is de gemeente betrokken bij allerlei projecten van de internationale kerk in andere landen en wordt door de werkgroep van de Nazarene Missions International (NMI) voor vele van deze projecten geld ingezameld.

Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Verkorte staat van baten en lasten

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom werkelijk geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

  Baten en Lasten      
         
    begroting werkelijk werkelijk
    2019 2019 2018
  BATEN      
         
a Bijdragen gemeenteleden € 175.206,– € 227.711,– € 222.482,–
b Opbrengsten uit bezittingen €     4.000,– €     5.490,– €     4.925,–
c Subsidies en overige bijdragen van derden €            0,– €            0,– €            0,–
  Totaal baten € 179.206,– € 233.201,– € 227.407,–
         
  LASTEN      
         
d Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) €  80.100,– €  76.092,– €  80.279,–
e Bestedingen Kerkdiensten e.a. gemeentewerk €   41.410,– €   43.637,– €  48.055,–
f Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €    16.575– €   34.377,– €  33.266,–
g Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) €   60.871,– €   35.882,– €  50.027,–
h Salarissen (koster, organist e.d.) €            0,– €           0,– €           0,–
i Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €            0,– €           0,– €           0,–
j Lasten overige eigendommen en inventarissen €            0,– €           0,– €           0,–
  Totaal lasten € 198.956,– € 189.988,– € 211.627,–
         
  Resultaat (baten – lasten) €  -19.750,– €   43.213,– €    15.780,–