Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Zaanstad
Telefoonnummer (facultatief): 075-6175865
RSIN/Fiscaal nummer: 809584554
Website adres: www.kvdnzaanstad.nl
E-mail: info@kvdnzaanstad.nl
Adres:

Rekeningnr:

Zuideinde 22

NL32INGB0003877019

Postcode: 1541 CD
Plaats: Koog aan de Zaan
Postadres: Zuideinde 22
Postcode: 1541 CD
Plaats: Koog aan de Zaan

De Kerk van de Nazarener Zaanstad is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. In het handboek (kerkorde) van de Kerk van de Nazarener staat met betrekking tot de plaatselijke kerken het volgende: Plaatselijke kerken kunnen worden georganiseerd door de districtssuperintendent of door de verantwoordelijke algemene superintendent of door een oudste die door een van hen gemachtigd is. Het ledenbestand van een plaatselijke kerk zal bestaan uit allen die als kerk georganiseerd zijn door hen die daartoe gemachtigd zijn, en allen die in het openbaar als lid zijn aangenomen door de daartoe gerechtigde personen, nadat ze getuigd hebben van hun ervaring van verlossing, hun geloof in onze leerstellingen en hun bereidheid om zich te onderwerpen aan ons bestuurssysteem

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Kerk van de Nazarener bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

De Kerk van de Nazarener heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Kerk van de Nazarener Zaanstad te Koog aan de Zaan.

Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de predikant en door diegenen die daartoe op de jaarvergadering van de plaatselijke kerk zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden.

Doelstelling en visie

De Kerk van de Nazarener in Nederland is deel van een wereldwijde gemeenschap van kerken met dezelfde naam, belijdenis en organisatie, en ziet zichzelf als een onderdeel van de ene algemene kerk van Jezus Christus.

De Kerk van de Nazarener…

 • Bestaat uit allen die zich vrijwillig hebben verenigd volgens de belijdenis en organisatie van deze kerk.
 • Verkondigt dat God mensen door geloof in Jezus Christus nieuw leven schenkt.
 • Brengt hoop aan mensen in nood door allerlei vormen van hulpverlening.
 • Sticht nieuwe kerkelijke gemeenschappen om op vele plaatsen het goede nieuws te verkondigen en hoop te bieden.

Beleidsplan.

Landelijk beleid

De landelijke organisatie heeft tot doel een netwerk van zorgzame geloofsgemeenschappen op te bouwen met een boodschap dat God mensen verandert. Dit gebeurt door…

 • Het opleiden en begeleiden van voorgangers en kerkelijke werkers.
 • Het begeleiden van plaatselijke gemeentes om, overeenkomstig de kerkelijke belijdenis en organisatie, goed te functioneren.
 • Het aanmoedigen van het lezen en bestuderen van de bijbel en het persoonlijk gebed.
 • Het helpen in huisvesting door huur, of aankoop en beheer van gebouwen.
 • Het bevorderen van de onderlinge verbondenheid en de gezamenlijke missie van de gemeentes door publicaties en andere vormen van communicatie.
 • Het organiseren van landelijke activiteiten gericht op de geloofsoverdracht aan kinderen en jongeren en hen toe te rusten tot het opnemen van verantwoordelijkheid en leiderschap.
 • Het samenwerken met andere kerkgenootschappen en organisaties ten behoeve van het gezamenlijke Christelijke getuigenis in de samenleving en tot wederzijdse steun.
 • Het faciliteren van gesprek en reflectie over de boodschap van de kerk, eigentijdse vormen van kerk-zijn en het handelen van de kerk.
 • Het stimuleren van gemeentes in het omzien naar de medemens binnen en buiten de kerk, om mensen in nood te helpen en kerkelijk werk en humanitaire initiatieven in de eigen omgeving en in andere landen te ondersteunen.

Plaatselijk beleid

Het beleid van de Kerk van de Nazarener Zaanstad is gebaseerd op onderstaande visie en motto

Visie statement

Wij, de Kerk van de Nazarener Zaanstad, zijn een gemeenschap van drie generaties, opgedeeld in netwerkgroepen, die het zichtbare getuigenis van Jezus Christus zijn door zorg voor elkaar en anderen en die door gezamenlijke bijeenkomsten het christelijk geloof op eigentijdse wijze wil uitdragen.

Visie motto

Samen getuigen van Jezus Christus

Wij, de Kerk van de Nazarener Zaanstad, zijn een gemeente die bestaat uit netwerkgroepen van mensen, die bij elkaar in de buurt wonen en door de week “gemeente-aan-huis” zijn door onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar. Door de netwerkgroepen zijn we aanwezig en zichtbaar in de Zaanstreek en getuigen wij van ons geloof in Jezus Christus. Wij hopen dat dit uitwerking heeft op de mensen rondom ons, zodat zij nieuwsgierig worden naar wie we zijn, wat we geloven en hoe we met elkaar omgaan.

We zijn een gastvrije gemeente die op zondagmorgen samenkomt om als drie-generatie-gemeente in een eigentijdse viering te getuigen van ons geloof in Jezus Christus.

Om de gemeenteleden te helpen groeien in hun geloof en praktisch christen-zijn, wordt een breed en gevarieerd aanbod aan onderwijs aangeboden. Daarnaast zijn er aanvullende bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen binnen en buiten de kerk, die ook een getuigend karakter kunnen hebben.

Beloningsbeleid.

Leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De predikant is lid van de kerkenraad maar krijgt hiervoor geen specifieke beloning.

Verslag Activiteiten.

Activiteiten 2016 Kerk van de Nazarener Zaanstad

Zondagmorgendiensten

De zondagmorgendiensten zijn het centrale moment waar de gehele gemeente bijeenkomt. Wij streven ernaar recht te doen aan de verscheidenheid in leeftijd, maar ook aan de verscheidenheid van het Bijbelse getuigenis, en om op een eigentijdse manier te communiceren via muziek, zang, audiovisuele middelen en gesproken woord.

Eindeverantwoordelijk voor de diensten zijn de voorgangers en in de realisatie is nauw samengewerkt met de dienstencommissie. Alle diensten werden kort geëvalueerd en er werd gekeken waar verbeteringen nodig waren.

Vanaf januari 2016 streamen we elke dienst. Na een jaar voelt het al heel vertrouwd en we hebben als gemeente deze stap goed gemaakt. Verheugend zijn de aantallen mensen die de dienst live meekijken van huis of elders, maar ook de mensen die op een later tijdstip de dienst terugkijken. In 2016 hadden we gemiddeld meer dan 300 views per week van gemiddeld 11 minuten. Live kijkers kijken gemiddeld 28 minuten per dienst. Er zijn mensen die ons eerst via het Internet “bekeken” hebben voordat ze de dienst op zondagmorgen bezoeken. We kunnen zonder meer zeggen dat het streamen van de diensten de verbonden-heid met de gemeente verhoogt voor de eigen mensen, en  dat het een eigentijds middel is om mensen buiten de gemeente te bereiken met het evangelie.

Netwerkgroepen

De hele gemeente is geografisch in vijf groepen opgedeeld variërend van ongeveer 50 tot 100 personen. Elke groep ontwikkelt zich op zijn eigen wijze afhankelijk van de samenstelling. Elke netwerkgroep is één of meerdere keren samengekomen voor ontmoeting om op die wijze de kennismaking en betrokkenheid te bevorderen. Elk netwerk heeft zijn eigen nieuwsbrief.

Onderwijs

Het onderwijs wordt verzorgd door de Raad Christelijk Leven (RCL). In het afgelopen jaar zijn verschillende onderwijsavonden aangeboden om gemeenteleden naast de prediking aan te sporen zich te verdiepen en te groeien in zijn of haar geloof en relatie met Christus!

Voor de kinderen wordt tijdens de kerkdienst op zondag apart geloofs- en bijbelonderwijs aangeboden en aan tieners en jongvolwassenen wordt in leeftijdsgebonden groepen studie en gespreksthema’s aangereikt op vrijdagavond.

Missionaire gemeente

Sinds maart 2016 is Zuivere koffie geopend. Zuivere Koffie is een ontmoetingsplek waar we vanuit de kerk, gedreven door de liefde van Christus, beschikbaar willen zijn voor mensen uit de omgeving.

Door Zuivere Koffie was het ook mogelijk om 2016 af te sluiten met Serious Request. Een heel bijzondere week waar veel ontmoetingen hebben plaatsgevonden, die heeft bijgedragen aan contacten tussen een aantal Zaanse kerken. En waar we, door alle media-aandacht, als kerk gezien zijn door veel mensen.

Het werk onder vluchtelingen heeft zich ontwikkeld op verschillende plaatsen en manieren:

– Een aantal mensen zijn actief geweest bij de opvang van vluchtelingen in de Noorderkerk  en later bij ‘
De Sluis’ in de Achtersluispolder. Ze krijgen hier taalles en leggen het eerste contact met Nederlanders.  Dit is een mooie plek om in contact te komen met mensen en hen het gevoel te geven dat ze welkom zijn in Nederland. Een aantal keren zijn er vluchtelingen vanuit de opvang in de Achtersluispolder in de kerk geweest.

– Mozaïek is een organisatie van statushouders die een huis in de Zaanstreek hebben gekregen. Met hen is een goede samenwerking ontstaan. Dingen die we samen organiseren zijn de wekelijkse taalles en de maandelijkse ontmoeting op de eerste zaterdag van de maand. Het is bijzonder om deze mensen te leren kennen, ze willen heel graag integreren in de Zaanstreek en zijn heel blij met de contacten die ontstaan.

Elke vrijdag wordt er door de voedselbank eten uitgedeeld aan mensen die dat nodig hebben. De afgelopen maanden zijn de Jovo’s hierbij aanwezig geweest om te mensen te ontvangen met koffie en thee en met hen in gesprek te gaan. Met Kerst en Pasen hebben zij voor deze mensen een maaltijd verzorgd.

Het justitieel complex Zaanstad (JCZ) begint nu langzaam vol te stromen met gedetineerden. Er zijn er diverse mensen uit onze kerk betrokken als vrijwilliger in de gevangenis en komend jaar zal er ook een muziekgroep zijn die af en toe zal zingen/spelen bij de kerkdiensten in de gevangenis. Het werk in de gevangenis zal de komende jaren gaan groeien. Onze kerk staat open voor mensen die na detentie hun leven op een goede manier op willen bouwen. Daarom heeft de kerkenraad besloten om Zuideinde 7a te huren en deze ruimte beschikbaar te stellen als woonruimte waar iemand een nieuwe start kan maken.

Ook is de gemeente betrokken bij allerlei projecten van de internationale kerk in andere landen en wordt door de werkgroep van de Nazarene Missions International (NMI) voor vele van deze projecten geld ingezameld.

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Verkorte staat van baten en lasten

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom werkelijk geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten
begroting werkelijk werkelijk
2016 2016 2015
BATEN
a Bijdragen gemeenteleden € 176.615,– € 183.526,– € 159.254,–
b Opbrengsten uit bezittingen €            0,– €     1.050,– €         550,–
c Subsidies en overige bijdragen van derden €            0,– €            0,– €               0,–
Totaal baten € 176.615,– € 184.576,– € 159.804,–
 
LASTEN
d Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 103.485,– € 104.933,– €   72.401,–
e Bestedingen Kerkdiensten e.a. gemeentewerk €   26.300,– €  24.561,– €   23.947,–
f Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €   31,818– €  29.182,– €   31.741,–
g Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) €   51.450,– €  48.855,– €   42.541,–
h Salarissen (koster, organist e.d.) €            0,– €           0,– €            0,–
i Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €            0,– €           0,– €            0,–
j Lasten overige eigendommen en inventarissen €            0,– €           0,– €            0,–
Totaal lasten € 216.053,– € 207.531,– € 170.630,–
 
Resultaat (baten – lasten) €  -39.438,– €  -22.955,– €   -10.826,–