Kerk van de Nazarener Zaanstad

Kerk van de Nazarener Zaanstad

ANBI

De Kerk van de Nazarener Zaanstad is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. In het handboek (kerkorde) van de Kerk van de Nazarener staat met betrekking tot de plaatselijke kerken het volgende: Plaatselijke kerken kunnen worden georganiseerd door de districtssuperintendent of door de verantwoordelijke algemene superintendent of door een oudste die door een van hen gemachtigd is. Het ledenbestand van een plaatselijke kerk zal bestaan uit allen die als kerk georganiseerd zijn door hen die daartoe gemachtigd zijn, en allen die in het openbaar als lid zijn aangenomen door de daartoe gerechtigde personen, nadat ze getuigd hebben van hun ervaring van verlossing, hun geloof in onze leerstellingen en hun bereidheid om zich te onderwerpen aan ons bestuurssysteem.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Kerk van de Nazarener bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

De Kerk van de Nazarener heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Kerk van de Nazarener Zaanstad te Koog aan de Zaan, ingeschreven in de KvK onder nummer 75779668.

Naam ANBIKerk van de Nazarener Zaanstad
Telefoonnummer (facultatief)075-6175865
KvK nummer75779668
Website adreswww.kvdnzaanstad.nl
E-mail adresinfo@kvdnzaanstad.nl
AdresZuideinde 22
RekeningnummerNL32INGB0003877019
Postcode1541 CD
PlaatsKoog aan de Zaan
PostadresZuideinde 22
Postcode1541 CD
PlaatsKoog aan de Zaan

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de predikant en door diegenen die daartoe op de jaarvergadering van de plaatselijke kerk zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden.

Doelstelling en Visie

De Kerk van de Nazarener in Nederland is deel van een wereldwijde gemeenschap van kerken met dezelfde naam, belijdenis en organisatie, en ziet zichzelf als een onderdeel van de ene algemene kerk van Jezus Christus.

De Kerk van de Nazarener…

 • Bestaat uit allen die zich vrijwillig hebben verenigd volgens de belijdenis en organisatie van deze kerk.
 • Verkondigt dat God mensen door geloof in Jezus Christus nieuw leven schenkt.
 • Brengt hoop aan mensen in nood door allerlei vormen van hulpverlening.
 • Sticht nieuwe kerkelijke gemeenschappen om op vele plaatsen het goede nieuws te verkondigen en hoop te bieden.

Beleidsplan

Landelijk beleid

De landelijke organisatie heeft tot doel een netwerk van zorgzame geloofsgemeenschappen op te bouwen met een boodschap dat God mensen verandert. Dit gebeurt door…

 • Het opleiden en begeleiden van voorgangers en kerkelijke werkers.
 • Het begeleiden van plaatselijke gemeentes om, overeenkomstig de kerkelijke belijdenis en organisatie, goed te functioneren.
 • Het aanmoedigen van het lezen en bestuderen van de bijbel en het persoonlijk gebed.
 • Het helpen in huisvesting door huur, of aankoop en beheer van gebouwen.
 • Het bevorderen van de onderlinge verbondenheid en de gezamenlijke missie van de gemeentes door publicaties en andere vormen van communicatie.
 • Het organiseren van landelijke activiteiten gericht op de geloofsoverdracht aan kinderen en jongeren en hen toe te rusten tot het opnemen van verantwoordelijkheid en leiderschap.
 • Het samenwerken met andere kerkgenootschappen en organisaties ten behoeve van het gezamenlijke Christelijke getuigenis in de samenleving en tot wederzijdse steun.
 • Het faciliteren van gesprek en reflectie over de boodschap van de kerk, eigentijdse vormen van kerk-zijn en het handelen van de kerk.
 • Het stimuleren van gemeentes in het omzien naar de medemens binnen en buiten de kerk, om mensen in nood te helpen n kerkelijk werk en humanitaire initiatieven in de eigen omgeving en in andere landen te ondersteunen.

Plaatselijk beleid

Het beleid van de Kerk van de Nazarener Zaanstad is gebaseerd op onderstaande visie en motto:

Visie

Visie statement

Wij, de Kerk van de Nazarener Zaanstad zijn een gastvrije gemeente die op zondagmorgen samenkomt om als veelkleurige gemeenschap in een eigentijdse viering te getuigen van ons geloof in Jezus Christus.

Visie motto

Samen getuigen van Jezus Christus

In onze vieringen leggen wij nadruk op de onderlinge verbondenheid én onze verbondenheid met Jezus Christus, die het hoofd van de gemeente is. De onderlinge verbondenheid wordt buiten de wekelijkse vieringen o.a. tot uiting gebracht in de netwerkgroepen.

Om de gemeente te helpen groeien in hun geloof en praktisch christen-zijn wordt onderwijs aangeboden. Daarnaast zijn er bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen binnen en buiten de kerk, die ook een getuigend karakter kunnen hebben.

Wij willen ook getuigen door missionair betrokken te zijn. Daarvoor ondernemen we activiteiten in de Zaanstreek en ondersteunen projecten in andere delen van de wereld./p>

Beloningsbeleid

Leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De predikant is lid van de kerkenraad maar krijgt hiervoor geen specifieke beloning.

Verslag Activiteiten

Activiteiten 2022 Kerk van de Nazarener Zaanstad

Zondagmorgen diensten
De zondagsmorgendiensten zijn het centrale moment waar de gehele gemeente bijeenkomt. Wij streven ernaar recht te doen aan de verscheidenheid in leeftijd, maar ook aan de verscheidenheid van het Bijbelse getuigenis, en om op een eigentijdse manier te communiceren via muziek, zang, audiovisuele middelen en gesproken woord.

Eindverantwoordelijk voor de diensten is de voorganger en in de realisatie is nauw samengewerkt met de dienstencommissie. Diensten werden kort geëvalueerd en er werd gekeken waar verbeteringen nodig waren.

Na de lockdown periode in de eerste maanden van het jaar is het bezoekersaantal gestaag gegroeid. We zijn niet meer tot het aantal gekomen van voor corona. Aan het einde van 2022 waren er gemiddeld 80-100 bezoekers per dienst. We streamen nog steeds elke dienst. Het aantal live kijkers varieert van … tot .. aangesloten computers tijdens de live stream, plus de mensen die in de week de dienst terugkijken. Uit reacties weten we dat ook mensen van buiten onze gemeente en buiten de Zaanstreek onze diensten volgen.

Netwerkgroepen
De hele gemeente is geografisch in vier groepen opgedeeld variërend van ongeveer 50 tot 100 personen. Elke groep ontwikkelt zich op zijn eigen wijze afhankelijk van de samenstelling. In elk netwerk is aandacht uitgegaan naar senioren, alleenstaanden of mensen die ziek zijn.

Naast de netwerkgroepen bestaan er ook kleine groepen voor een specifieke
doelgroep of op grond van een zelfde interesse. Zo is er bijvoorbeeld een leesgroep die een boek bespreken, een handwerkgroep, een maandelijkse lunch voor senioren, groepen voor mensen in dezelfde leeftijdsfase zoals jonge gezinnen of pasgetrouwden. Het doel is ontmoeting en elkaar bemoedigen en ondersteunen in geloof.

Onderwijs
Het onderwijs wordt verzorgd door de Raad Christelijk Leven (RCL). Dit jaar is er onderwijs aangeboden door de voorgangers en een gemeentelid om gemeenteleden naast de prediking aan te sporen zich te verdiepen en te groeien in zijn of haar geloof en relatie met Christus.

De RCL organiseert ook Alpha Cursussen via de landelijke stichting Alpha
Nederland. Deze cursus heeft dit jaar een keer plaats gevonden.

Voor de kinderen wordt tijdens de kerkdienst op zondag apart geloofs- en
bijbelonderwijs aangeboden en aan tieners en jongvolwassenen wordt in
leeftijdsgebonden groepen studie en gespreksthema’s aangereikt op vrijdagavond.

Missionaire gemeente
In september 2018 is het ”groene pand” weer  geopend. We konden het een nieuwe bestemming geven met een nieuwe naam, Halte 20. Halte 20 is een buurt koffiehuis waar activiteiten voor de omliggende wijken worden georganiseerd. Halte 20 wordt door vrijwilligers uit de kerk gerund.

Halte 20 is gesloten gebleven tijdens de corona crisis en daarna hebben we de activiteit niet kunnen voortzetten omdat bezoekers niet terug kwamen. Op elk eerste donderdagavond van de maand wordt een warme maaltijd gratis aangeboden. Daarvoor zijn gemeenteleden uitgenodigd men ook bezoekers van de voedselbank.

Daarnaast zijn er mensen vanuit onze gemeente uitgezonden naar andere delen van de wereld om daar het goede nieuws te brengen en praktische hulp te verlenen, zoals het bouwen van een huis.

Verder is er de kleine groep vrijwilligers die meehelpt in de gevangenis. Ook de inkomsten voor zendingsdoeleinden stemmen ons tot grote dankbaarheid.

Ook is de gemeente betrokken bij allerlei projecten van de internationale kerk in andere landen en wordt door de werkgroep van de Nazarener Missions International (NMI) voor vele van deze projecten geld ingezameld.

Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Verkorte staat van baten en lasten

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom werkelijk geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

  Baten en Lasten      
         
    begroting werkelijk werkelijk
    2022 2022 2021
  BATEN      
         
a Bijdragen gemeenteleden € 165.000 € 194.727 € 196.850
b Opbrengsten uit bezittingen €            0 € 425 €         160
c Subsidies en overige bijdragen van derden €            0 € 0 €            0
  Totaal baten € 165.000 € 195.152 € 197.010
         
  LASTEN      
         
d Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) €  81.500 € 69.938 €  76.475
e Bestedingen Kerkdiensten e.a. gemeentewerk €  16.850 € 18.182 €   13.870
f Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €    19.250 € 50.098 €   51.230
g Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) €   48.750 € 45.528 €   32.156
h Salarissen (koster, organist e.d.) €             0   €           0
i Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €      1.800 € 1.285 €     1.528
j Lasten overige eigendommen en inventarissen €      1.850 € 6.891 € 6.925
  Totaal lasten €  184.500 € 191.922 € 182.184
         
  Resultaat (baten – lasten) € (19.500) € 3.230 € 14.826